انتشار مجله PCB007 می ۲۰۱۸

مجله PCB007 یک نشریه ماهانه ۱۰۰٪ دیجیتال است که از سال ۲۰۱۱ در حوزه صنایع تولیدی مدار چاپی جهانی با مقالات برجستهمنتشر می شود، محتوای اصلی و ستون های این مجله تخصصی از بزرگترین نام ها در فناوری PCB استفاده می کند.

لینک دانلود مجله PCB007 می ۲۰۱۸          http://uploadcenterrdnews.ir/uploads/1525916652.pdf