تجهیز کشتی های نیروی دریایی روسیه به سامانه های نابینا کننده دشمن و توهم زا آغاز شد.

به گزارش دفتر مطبوعاتی شرکت روسی “روس الکترونیکا”، سخن بر سرایستگاه های ایجاد کننده پارازیت های بصری و اپتیک ۵ پی ـ ۴۲ “فیلین” است. این ایستگاه ها برای لطمه به قوه بینایی دشمن در شب ها و غروب ها از طریق تحریک اعصاب بینایی در نظر گرفته شده است.
تاثیر این ایستگاه بر روی افراد داوطلب در جریان تیراندازی آنها بسوی هدف های مشخص آزمایش شده است. این افراد در جریان تست های “فیلین” گفتند هدف ها را نمی دیدند.
۲۰ درصد افراد شرکت کننده در آزمایشات گفتند دچار توهم شده و لکه نور رتا در برابر چشمانشان می دیدند و ۴۵ درصد از سرگیجگی، تهوع و نشانه های ناتوانی از جهت یابی شکایت داشتند.
ایستگاه های ایجاد کننده پارازیت های بصری و اپتیک در ناوچه های “آدمیرال گارشکوف” و “آدمیرال کاساتونوف” نصب شده که اکنون در حال گذراندن آزمایشات در کارخانه تولید کننده است. دو ناودیگر طرح ۲۲۳۵۰ که در حال ساختن آنها در کارخانه “سورنایا ورف” هستند، به این ایستگاه ها مجهز خواهند شد./اسپوتنیک