مراکز نوآوری

نام سازمان مؤسس نوع نشانی وب سایت
 پارک علم و فناوری هرمزگان دولتی www.hmstp.ir
مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام دولتی www.tjamcaas.ac.ir
شرکت سام آرین اکسیر خصوصی www.samexir.ir
دانشگاه فردوسی مشهد دولتی  
شهرداری تهران نهادعمومی www.citystp.ir
شرکت سرمایه گذاران تکوست خصوصی www.tecvest.ir
شرکت دانش بنیان سبوی دانش پارسیان خصوصی tik.co.ir
دانشگاه فسا دولتی  
دانشگاه دامغان دولتی www.du.ac.ir
دانشگاه صنعتی قم دولتی www.qut..acir
دانشگاه صنعتی ارومیه دولتی www.uut.ac.ir
دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان دولتی  
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر دولتی http//ekh.aja.ir
دانشگاه خلیج فارس دولتی www.pgu.ac.ir
پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان بروجن دولتی www.Chbstp.ir
مرکز آموزش عالی کاشمر دولتی www.kashmar.acir
دانشگاه شهید چمران اهواز دولتی www.scu.av.ir
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان دولتی www.sbstp.ir
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه  پیام نور واحد هشترود دولتی www.eaz.pnu.ac.ir
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه  پیام نور واحدعجب شیر دولتی www.eaz.pnu.ac.ir
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه  پیام نور واحد ملکان دولتی www.eaz.pnu.ac.ir
دانشگاه یزد دولتی https:/www.yazd
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دولتی www.azaruniv.ac.ir
شرکت شبکه فرا پیوند دانش بنیان خصوصی www.hampayand.com
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دولتی www.sustp.ir

دریافت جدول تکمیلی اطلاعات مراکز نوآوری