خلاصه اخبار

حمل و نقل

صندلی عمودی درهواپیمای روسیه

شرکت هواپیمایی روسی "پابدا" قصد دارد چنان صندلی های عمودی برای هواپیما های جدید خود سفارش دهد که در آنها شرایط ایمنی برای مسافران ایستاده رعایت شده باشد.

طراحی مدل شبیه‌سازی ارزیابی راهکارهای عملیاتی بهبود عملکرد خطوط اتوبوسرانی

پژوهشگران گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی مدل شبیه‌سازی ارزیابی راهکارهای عملیاتی شامل ارسال ناوگان خالی، پرش ایستگاهی و خط کوتاه‌گردش را برای بهبود عملکرد خطوط اتوبوس‌رانی در حمل‌ونقل همگانی طراحی کردند.