مدیریت شهری (2)

 معیارهای شورای شهر تاثیر گذار

  حسین واشقانی
بیشتر بخوانید:

مدیریت شهری (3)

مدیریت شهری(1)

گفتیم؛ که در شوراها ، مسئولیت پذیری، امانتداری در حقوق مردم و دانش علوم مدیریت شهری از اهم واجبات عضویت در شوراهای شهر می باشد.
•سالهاست! شورا های شهر در اقصی نقاط کشور به منظور رسيدگي به مشکلات کوچک وبزرگ شهر ها با ارائه برنامه های بدون مطالعه علمی و بدور از شناخت مدیریت شهری فعال گردیده و سعی داشته اند در دوره چهار ساله حضور خود شاید ! بتوانند علاوه بر پاسخگویی به مطالبات مردمی در جهت تحقق توسع پایدار محیط زیست شهری چاره اندیشی نموده باشند!
سئوال ؛ آیا شوراها واقعا توانسته اند نمره قبولی در سر و سامان دادن به اوضاع آشفته شهر ها بدست آورند؟
جواب؛ به نظر اکثر مردم شهر ها و صاحبنظران مدیریت شهری خیر! چرا؟

نباید فراموش کرد؛ هدف از تشكيل شوراها، مشاركت دادن مردم شهر در اداره امور شهر خويش است تا مردم نسبت به اداره محل خويش احساس مسئوليت بيشتري پيدا كنند. و لذا انتظار می رفت اين نوع مشاركت كه از خصوصيات يك جامعه برخوردار از حاكميت مردمی است برای پيشرفت و بهبود امور جامعه شهری محقق گردد؟!.
اما بر خلاف انتظار و شعارهای داده شده در هر دوره از شوراها ، شوراهای شهر بیش از آنکه به مشکلات شهری و دغدغه های مردمی شهر ها با مشارکت خود مردم بیاندیشند ، متاثر از نگاه ها و جبهه گیری های سیاسی دست به اقداماتی نابخردانه از قبیل کنار گذاردن مدیران کارآمد باتجربه و جایگزینی آن ها با افراد بی تجربه ، بعضا از میان خویشان و هم کیشان خود همت گمارده اند. و عرصه مدیریت شهری را از این طریق به صحنه مدیریت آزمون و خطا مبدل نموده اند.
شوراي شهر به مثابه پارلمان شهريست و وقتي از آن اسم برده می شود . برنامه ریزی، هدف گزاري، تصويب قوانين محلی، و نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی شهری توسط عده ای مومن به حقوق مردم و صاحبنظر در اذهان تداعي مي گردد!
وظایف و تکالیف در شوراهای شهر به ما اين را مي گويد که بايد با استفاده از اطلاعات موجود و بررسي نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و آسيب ها، نياز سنجي و آينده پژوهي، و استفاده از تجارب و نظر صاحبنظران، چشم انداز بهتری را براي توسعه شهر ترسيم نماییم.
لذا صحبت از برنامه هاي دهان پر کن، تقليدي و به اصطلاح آرمانی در جهت مشغول سازی افکار عمومي، دیگر جايي در باورعموم ندارد.

ادامه دارد….

مطالب مرتبط