گزارش یک ارتباط جدید بین گیرنده «اکسی توسین» مغز و رفتار تکانشی

عضو هیئت علمی گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران نتایج تحقیقاتی درباره ارتباط جدید بین گیرنده «اکسی توسین» و رفتار تکانشی را ارائه کرد.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر علی شهبازی عضو هیات علمی گروه علوم اعصاب دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی ایران و مسئول این پروژه تحقیقاتی گفت: رفتارهای تکانه ای که در افراد با تیپ شخصیتی تکانشگر بیشتر دیده می شوند به رفتارهای ناگهانی و بدون برنامه ریزی گفته می شوند که در آنها روند تصمیم گیری ناقص بوده و بخصوص با رفتارهای کنترل نشده مخاطره آمیز برای فرد می تواند نتایج ناگواری را رقم بزند.

وی افزود: رفتارهای تکانه ای بخصوص در بیماران مبتلا به اعتیاد، نقص توجه و بیش فعال، سایر رفتارهای پرخطر دیده می شود. مکانیسم های سلولی مولکولی و بیولوژیک متعددی در تکانشگری گزارش شده است ولی برای نخستین بار است که یک ارتباط جدید بین گیرنده اکسی توسین و این رفتار گزارش می شود.

شهبازی گفت: «اکسی توسین» یک هورمون شناخته شده در رفتارهای باروری و تولیدمثل است که در مغز نیز به عنوان یک نوروپپتید در نواحی مختلفی ترشح می شود و عملکردهای متعددی مانند ضد اضطراب، ضد استرس، تقویت رفتارهای اجتماعی مانند اعتماد، همدلی و روابط محبت آمیز بین افراد بخصوص والدین با فرزند برای آن گزارش شده است.

وی گفت: تیم تحقیقاتی ما نشان داد که رفتارهای تکانه ای نیز با «اکسی توسین» مغز ارتباط دارد.

عضو شورای راهبردی شبکه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: این کار تحقیقاتی بر روی حدود ۲۰۰ نفر نشان داد که اسپری نازال اکسی توسین می تواند رفتار تکانشی را کمتر کند، همچنین نقش یک پلی مرفیسم در ژن گیرنده اکسی توسین در مغز با رفتار تکانشی نشان داده شد. بررسی بیشتر نشان داد که اثر پلی مرفیسم ژنتیکی فوق بیشتر از اثر خود دارو بوده است، هرچند که اثر دارو بر برخی فاکتورهای جزئی تر تکانشگری در افراد واجد این پلی مرفیسم بیشتر بوده است.

این تیم تحقیقاتی اثر اکسی توسین بر تصمیم گیری مخاطره آمیز را نیز قبلا گزارش کرده بودند. این دو مقاله علمی قسمتی از رساله دکتری تخصصی علی بزرگمهر بود که با همکای بیمارستان روانپزشکی ایران و راهنمایی مشترک دکتر علی شهبازی و دکتر محمد قدیری و مشاوره دکتر محمد تقی جغتایی به انجام رسید.

بر اساس این تحقیق که در مجله معتبر نوروساینس به چاپ رسید محققان دانشگاه علوم پزشکی ایران نشان دادند اکسی توسین می تواند رفتار تکانشی را در انسان کاهش دهد، همچنین این مطالعه نشان داد که یک چند شکلی (پلی مرفیسم) در ژن گیرنده اکسی توسین در مغز با رفتار تکانه ای ارتباط دارد و افرادی که واجد این چند شکلی هستند بهتر می توانند رفتار تکانه ای را در خود کنترل کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط