مرور برچسب

تحقیق و توسعه

روشهای کاربردی خلق ثروتِ دانايی محور در صنعت گاز و نقش واحدهای پژوهش و فنآوری در حفظ و توسعه دانش و…

چكيده : توسعه روزافزون صنعت گاز کشور در هر سه زمينه توليد , انتقال و توزيع گاز  و ارتباط تنگاتنگ اين صنعت با صنايع وابسته و نقشی که گسترش اين صنعت در افزايش شاخص توسعه ای مصرف انرژی در کشور ايفا می کند, اهميت ايجاد روشهای کاربردی در جذبِ…

بازاريابي تحقيق و توسعه دانشگاه ها

چكيده : نوآوري مهمترين عامل انگيزه در توسعه اقتصادي مي باشد. در طي نوآوري تحقيقات نقش عمده اي را در چند مرحله ايفا مي كند. تقريباً بيشتر واحدهاي تحقيقاتي متعلق به آموزش عالي است. بنابراين محدوده اي كه در آن فعاليتهاي R&D در دانشگاه…