مرور برچسب

کسب وکارهای ایران

کرونا وتاثیر آن برکسب وکارهای ایران

به قلم : دکتر حیدرامیران رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران کارآفرینی ، دنیایی است که اصلا با قواعد و ضوابط مشخص وتعریف شده و پذیرفته شده ی مرسوم میانه ای ندارد . کارآفرینی دنیای چالش ها و پاسخ هوشمندانه به آنها است . کارآفرینی میدانی…