تولید موفقت آمیز برق از جریان آب اقیانوس

کارشناسان تایوانی گفتند یک ژنراتور برق که در آبهای استان پینگتانگ در شرق این کشور قرار داده شده بود، با موفقیت برق تولید کرده است. با فرو رفتن پارو ها از یک عرشه چند منظوره این ژنراتور دریایی، انرژی جریان آب موسوم به «کوروشیو» به این بازوها منتقل شده و به برق تبدیل می شود. چن ینگ یه، کارشناس و استاد دانشگاه پژوهشی «سان یات سن» (Sun Yat Sen) تایوان می گوید: «تا به حال هیچ تجربه مشابه ای در آب اقیانوس در سطح دنیا موفقیت آمیز نبوده است. ولی ما موفق شدیم. ما توانستیم از هر یک متر و ۲۷ سانتیمتر جریان آب اقیانوس بر ثانیه، بیش از ۲۶ وات برق تولید کنیم.»

به گزارش آردی نیوز، ظرفیت این ژنراتور، حتی در زمستان که شتاب وسرعت جریان آب کم می شود پنجاه کیلو وات برق است. برای آزمایش قدرت فشار درون سامانه، مخزنی به نام تانک موج ساخته شده است. کارشناسان پیش نمونه اولیه ای برای آزمایش روی دریا ساختند و توانستند مصالح مناسب برای مقابله با فشار امواج را بسازند.

در ارتباط با پایدار بودن این منبع انرژی، استاد دانشگاه می گوید: «تا زمانیکه زمین حول محور خود می گردد، آب اقیانوسها جریان دارد. سرعت این جریانهای ثابت است. جهت آنها نیز ثابت و معین است. به همین دلیل جریانهای اقیانوسی منبعی ماندگار برای تولید انرژی هستند. انرژی جنبشی جریان به انرژی مکانیکی تبدیل می شود و به نیروی برق تبدیل می شود و بصورت دائمی برق تولید می کند.» به گفته این کارشناس، هدف پروژه تولید انرژی کافی از اقیانوس برای جایگزین کردن سوخت هسته ای است که ۱۶٪ از انرژی تایوان را تامین می کند.

مطالب مرتبط