جوان ماندن سازمان- مهم ترین دغدغه ی کارآفرینان

کارآفرینی ، دنیایی است که اصلا با قواعد و ضوابط مشخص وتعریف شده و پذیرفته شده ی مرسوم میانه ای ندارد . کارآفرینی دنیای چالش ها و پاسخ هوشمندانه به آنها است . کارآفرینی میدانی است که سازمان های چابک ، هوشمند ، حساس به تغییرات محیطی وپیشتازدر عرصه تطبیق با تغییرات در آن موفق می شوند و می توانند سربلند بیرون بیایند .
زیرا متاسفانه بسیاری از کارآفرینان ایرانی از قبل و در دوران کرونا به اتکای فرهنگ غلط عامه ، حاضر نیستند به اصطلاح از پادشاهی خود بگذرند و خود را راضی کنند از اینکه پادشاه مخروبه ای باشند که در گذشته موفق بوده وخدم و حشم های بسیاری داشته دست برداشته و در دل یک مجموعه ی بزرگتر فعالیت کنند .
اینکه ما بتوانیم به موقع به یک مجموعه ی بزرگ بپیوندیم و از انرژی های آن برای موفقیت خود بهره بگیریم واقعابه دور اندیشی و استراتژیست بودن ما برمی گردد . اینکه ما بتوانیم در همه ی لحظات کاری ، روح جوانی وشادابی را در کسب وکار خود تزریق و آنرا حفظ کرده و توسعه بدهیم هنری است که من امیدوارم همه ی کارآفرینان ایرانی از آن برخوردار باشند ودر حساس ترین لحظات و برهه های خاص وتعیین کننده ، کسب وکار خود را در مسیر آن هدایت نمایند.
همانطور که قبلا گفتم در این سری از یادداشت ها ، درپی آن هستم تا اصول وروش های جوان ماندن کسب وکارها را برای شما عاشقان کارآفرینی و کسب وکار تشریح نمایم .حال ادامه موضوع :

درادامه یادداشت قبلی در اینجا به تشریح و توضیح برخی از مهم ترین واستراتژیک ترین ویژگی های جوانی یک کسب وکار می پردازم :
ویژگی اول : قراردادن سازمان درفهرست سازمانهای برتر[2]
صرف نظر از مفهوم متداول در این زمینه، آنچه که خیلی مهم وتعیین کننده است رسیدن به جایگاه برتری و تعالی در حوزه های عملکردی مختلف به خصوص در بازار و از دیدگاه مشتریان است . زیرا می توان مثلا رهبر بازار ( مثل شرکت بنز) نبود ، ولی در عین جایگاه ویژه و مهمی در بازار و در برداشت های بازار از سازمان وکسب وکار داشت . در این موردمی توان از برتری مفاهیم وبرداشت های متفاوتی کرد .این برداشت ها به طورمشخص در لابلای هریک از مفاهیم وگزاره های زیر قابل استناد وتعمق است .نکته ی دیگر وجود رابطه “یا” بین این مفاهیم ونه لزوما ایجاد رابطه ی” و”بین آنها است.گو اینکه در بسیاری از موارد می توان شاهدتمایل کارآفرینان سطح دهم به ایجاد رابطه ی “و” بین این مفاهیم بود (زیرا کارآفرین سطح دهم تمامیت خواه است ).
برتری سازمانی یعنی چه ؟[3]
بیشترین سهم بازاررا داشتن ، اولین بودن ، بهترین بودن ، بزرگ ترین بودن ، لوکس ترین بودن ، بیشترین بودن ، در سطح ملی ویا جهانی حضور داشتن ، صادراتی بودن ، ارزآور بودن ، بیشترین تعداد مشتریان ومتقاضیان را داشتن ، بیشترین اعضاء ودنبال کننده هارا داشتن[4] ، تنظیم کننده بودن[5] ، هاب بودن[6] ، مرکز تبادل بودن[7] ، مرکز تهاتر بودن[8] ، مرکز داده ها بودن [9]، مرکز فروش بودن ، ایجاد انحصار وانحصاری بودن ، نماینده تام الاختیار وانحصاری بودن ، موفق بودن ،ماندگار ، متعالی ، آرمانی ، بالا بودن از همه ، ایجاد پارادایم های جدید ، بهم ریختن نظم موجود وطراحی نظم جدید ، ساخت وایجاد اکوسیستم بزرگ[10] ، در کشورهای خارج شعبه داشتن و….
از اینرومی توان گفت که سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره ی زمانی بلند مدت ( جهت حذف عوامل اتفاقی موفقیت ) ، از طریق اتکاء به توانمندی خود در انطباق با محیط وبهره گیری هوشمندانه از فرصت های موجود وپاسخ مناسب به تغییرات ، وایجاد وسازماندهی مناسب ومدیریت موثرآن وبه مدد ساخت وپردازش توانمندی ها وشایستگی های کلیدی[11] وحفظ وبهینه سازی منابع در دسترس خود ( از جمله منابع انسانی لایق وشایسته ) به نتایجی[12] بهتروخیره کننده تر از دیگر رقبای خود دست یافته است .
کارآفرینان وسازمان های برتر دارای ویژگی ها ومشخصات زیر هستند :
– برخورداری از کیفیت خیره کننده ی مهارت های رهبری ومدیریت سازمان وفضای کسب وکار
– عمل گرایی شدید ومتعصبانه
– برخورداری از تفکر استراتژیک به جای تفکر برنامه ریزی استراتژیک
– ایجاد وتعیین وپی گیری اهداف بلند پروازانه
– ارتباط وتعامل نزدیک با مشتریان وذی نفعان
– شجاعت وتهورقابل ستایش در فضای کسب وکار
– کسب بهترین بهره وری از منابع انسانی خود
– توان رورویایی با وقایع ناخوشایند
– یقین وایمان وتعصب کامل داشتن به موفقیت
– بهره گیری از شتاب دهنده ها وپیشران های فن آوری
– استفاده مناسب از تامین کنندگان

– ایجاد وسازماندهی ساختار تخت وسریع
– نوآوری های تحول آفرین وانقلابی (به هم زدن پارادایم های موجود )
– تحقق رشد از طریق ادغام ومشارکت
– تحمل ندای مخالف وپذیرش وتحلیل نظرات مخالف
– اجتناب از هرنوع رفتار منفی ونفی افراد وپدیده ها واتخذ رویکردنقد وتحلیل افکار وواقعیات
– ایجاد فرهنگ یادگیری سازمانی قوی وکارآمد
– اندازه گیری وسنجش وبهینه یابی مستمر ودایمی
– تعریف وتعیین ارزش های سازمانی وتمرکز کامل برآنها
– تمرکزاستراتژیک وعدم انحراف از کار ومسئولیت وماموریت اصلی سازمان
– طراحی وبه کارگیری فرآیندها ، سیستم ها وروش ها وساختارهای ساد وکارآمد برای اجرای استراتژی های سازمان
– رعایت هنرمندانه ی دوگانه ی به ظاهر متضاد تمرکز وعدم تمرکزدر کارها
– نتیجه گرایی کامل وهنرمندانه در همه ی فعالیت ها واجتناب از دلخوشی های زودگذر وبی اساس به کارهاوپروژه های شیک ، امروزی وجدید

براین باورم که ایران عزیز ما ، بهشت فرصت هاست و هر کارآفرینی در حد توان دانش ، فکر و وقدرت رهبری خود از این فرصت های بهره مند خواهد شد . البته این مهم فراهم نخواهد شد مگر آنکه کارآفرینان ایرانی ، راه ورسم ورود به دنیای پررمز و راز کارآفرینی را فرا بگیرند . کارآفرینی عرصه ای است که باید بهای هر اشتباهی را بپردازیم و ما را از آن گریزی نیست .
به امید روزی که جمله ی MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان 🇮🇷ایران 🇮🇷باشد .

[1] – دراین مورد مراجعه کنید به کتاب : غول ها هم شکست می خورند .
[2]- business excellence
[3]- کدامیک از این واژه ها شما را جذب می کند وچرا ؟
[4] – members and followers
[5]- aggregators
[6]- hub
[7]- interchange
[8]- barter and trade- off center
[9]- data center
[10]- eco system
[11]- core competency
[12]- key performance result or KPR

به قلم :
دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

مطالب مرتبط