تیتر اخبار

آموزش

” تعطیلی مدارس ” و بروز ” فاجعه نسلی “

تحقیقات یونسکو نشان می دهند که هر ماه یادگیری با این شیوه یعنی تعطیلی مدارس ، دو ماه به یادگیری در حالت عادی خسارت وارد می کند و این بسیار نگران کننده است » رضا صابری تولائی/ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در…