کشف بیماری پارکینسون / ۸ می سال ۱۸۱۷

بیماری پارکینسونز به اسم Dr. James Parkinson دکتر جیمز پارکینسون (متولد ۱۱ اپریل ۱۷۵۵ ـ متوفی در ۲۱ دسامبر ۱۸۲۴) است که هشتم ماه می سال ۱۸۱۷ از آن نام بُرد و گفت که یک بیماری مزمن مربوط به سلسله اعصاب است. علائم اولیه آن به گونه ای است که ممکن است دکتر تشخیص بیماری دیگری را بدهد و این علائم که با بیماری های دیگر مشابه است از این قرارند:

خیرگی در نگاه کردن یعنی کمتر از گذشته پلکها را به هم زدن، حرکت یک دست بیش از دست دیگر، هنگام ایستادن کمی خمیده به نظر آمدن، هنگام راه رفتن اندکی کشیده شدن یک پا به زمین، احساس منجمدشدن یک شانه (حرکت آن سخت و دردآور می شود)، نرم شدن تکلم (از دست دادن زمختی صوتی همیشگی)، گهگاه حرکت غیرارادی بعضی از اندامها و …

در دوران حیات دکتر پارکینسون هنوز گرفتن عکس با دوربین متداول نشده بود و عکس و تصویری از او در دست نیست. اخیرا در انگلستان، تصویری به نام جیمز پارکینسون به دست آمده که تاریخ ۱۸۳۹ را دارد یعنی ۱۵ سال پس از مرگ دکتر پارکینسون و بنابراین در درستی آن تردید است.