كشف بيماري پاركينسون / 8 می سال 1817

بيماري پاركينسونز به اسم Dr. James Parkinson دكتر جيمز پاركينسون (متولد 11 اپريل 1755 ـ متوفي در 21 دسامبر 1824) است كه هشتم ماه مي سال 1817 از آن نام بُرد و گفت كه يك بيماري مزمن مربوط به سلسله اعصاب است. علائم اوليه آن به گونه اي است كه ممكن است دكتر تشخيص بيماري ديگري را بدهد و اين علائم كه با بيماري هاي ديگر مشابه است از اين قرارند:

خيرگي در نگاه كردن يعني كمتر از گذشته پلكها را به هم زدن، حركت يك دست بيش از دست ديگر، هنگام ايستادن كمي خميده به نظر آمدن، هنگام راه رفتن اندكي كشيده شدن يك پا به زمين، احساس منجمدشدن يك شانه (حركت آن سخت و دردآور مي شود)، نرم شدن تكلم (از دست دادن زمختي صوتي هميشگي)، گهگاه حركت غيرارادي بعضي از اندامها و …

در دوران حيات دکتر پارکينسون هنوز گرفتن عکس با دوربين متداول نشده بود و عکس و تصويري از او در دست نيست. اخيرا در انگلستان، تصويري به نام جيمز پارکينسون به دست آمده که تاريخ 1839 را دارد يعني 15 سال پس از مرگ دکتر پارکينسون و بنابراين در درستي آن ترديد است.

مطالب مرتبط