مراکز نوآوری

نام سازمان مؤسس نوع نشانی وب سایت
 پارک علم و فناوری هرمزگان دولتي www.hmstp.ir
مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام دولتي www.tjamcaas.ac.ir
شرکت سام آرین اکسیر خصوصي www.samexir.ir
دانشگاه فردوسی مشهد دولتي  
شهرداری تهران نهادعمومي www.citystp.ir
شرکت سرمایه گذاران تکوست خصوصي www.tecvest.ir
شرکت دانش بنیان سبوی دانش پارسیان خصوصي tik.co.ir
دانشگاه فسا دولتي  
دانشگاه دامغان دولتي www.du.ac.ir
دانشگاه صنعتي قم دولتي www.qut..acir
دانشگاه صنعتي اروميه دولتي www.uut.ac.ir
دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين قوچان دولتي  
دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر دولتی http//ekh.aja.ir
دانشگاه خليج فارس دولتی www.pgu.ac.ir
پارك علم و فناوري استان چهارمحال و بختياري در شهرستان بروجن دولتی www.Chbstp.ir
مركز آموزش عالي كاشمر دولتی www.kashmar.acir
دانشگاه شهيد چمران اهواز دولتی www.scu.av.ir
پارك علم و فناوري سیستان و بلوچستان دولتی www.sbstp.ir
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه  پیام نور واحد هشترود دولتی www.eaz.pnu.ac.ir
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه  پیام نور واحدعجب شیر دولتی www.eaz.pnu.ac.ir
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه  پیام نور واحد ملکان دولتی www.eaz.pnu.ac.ir
دانشگاه یزد دولتی https:/www.yazd
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دولتی www.azaruniv.ac.ir
شرکت شبکه فرا پیوند دانش بنیان خصوصي www.hampayand.com
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دولتی www.sustp.ir

دریافت جدول تکمیلی اطلاعات مراکز نوآوری