مغز انسان مملو از اشکال هندسی چند بُعدی است که در 11 بُعد کار می‌کند

مغز انسان مملو از اشکال هندسی چند بُعدی است که در 11 بُعد کار می‌کند.

محققان سوئدی Blue Brain، با استفاده از ریاضیات کلاسیک سعی کردند به کنه ساختار مغز انسان پی ببرند. مشخص شد که مغز انسان مملو از اشکال هندسی چند بُعدی است که در 11 بُعد کار می‌کند.

گروه نامبرده هدف ساخت مغز انسان بر اساس ابرکامپیوتر را در مقابل خود قرار داد. محققان بدین منظور یک مدل ویژه را ایجاد کردند و از شیوه توپولوژی جبری بهره گرفتند که بخشی از ریاضیات است که خصوصیات اشیاء و فضاها را بدون در نظر گرفتن تغییر در شکل آنها توصیف می کند.آنها به این نتیجه رسیدند که گروه‌های عصبی به یک «دسته» متصل می‌شوند و تعداد گروه های عصبی به اندازه  شکل هندسی چند بُعدی ( از نظر مدل ریاضی و نه مفهوم زمانی-فضایی زمان) بستگی دارد.

محققان مقدار زیاد و متفاوت«دسته»ها و حفره‌های بزرگ را کشف کردند که قبلا در شبکه های عصبی و نه بیولوژیکی و مصنوعی نبودند.

می توان این پروسه را به این شکل تصور کرد که اگر مغز نسبت به یک محرک آزاردهنده واکنش نشان بدهد، برجی بسازد و بعد آن را از بین ببرد. برج می‌تواند از دسته و اشکال مختلفی ساخته شده باشد و به ترتیب آن را از بین ببرد. رشد فعالیت از طریق مغز یادآور برج هندسی ساخته شده از شن است که ابتدا ساخته و بعد از بین می رود.

مطالب مرتبط