نخستین استارت آپ مکمل های غذای و گیاهی ۶ الی ۸ آذر ماه برگزار می شود

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، رویداد استارت آپی مکمل های غذایی و گیاهی در چهار محور «مکمل های موثر در بهبود عملکرد مغز»، «مکمل های پربیوتیک و پری بیوتیک» ، «مکمل های کاهش وزن» و «کاربرد فناوری های نوین در تهیه مکمل های غذایی و گیاهی» از ۶ الی ۸ آذر ماه برگزار خواهد شد . شرکت در این رویداد هم به صورت انفرادی و هم به صورت تیمی امکان پذیر است .

لینک  ارتباطی : http://rifst.ac.ir

مطالب مرتبط