پروتئین های محافظ نورون که از طریق بینی منتقل می شوند

به گزارش آردی نیوز به نقل از بنیان،  محققین دانشگاه هایدلبرگ نشان داده اند که پروتئین های محافظی که قادر به کاهش تخریب سلول های عصبی بعد از سکته هستند، ی توانند از طریق بینی به مغز منتقل شوند. در مطالعات گذشته این محققین نشان داده بودند که فعالیت مغزی با مرگ سلول های عصبی مقابله می کند. در واقع سلول های عصبی فعال، پروتئین هایی را تولید می کنند که از این سلول ها در برابر مرگ سلولی محافظت می کند. طبق این مطالعات، گیرنده NMDA، در این میان نقش کلیدی را بازی می کند. اگر این گیرنده ها در سیناپس های عصبی وجود نداشته باشند، آسیب و مرگ سلولی گسترده ای اتفاق می افتد. با این حال، وجود خارج سیناپسی گیرنده هایNMDA و عواقب فعال شدن آن ها می تواند سرکوب شود. در مطالعه ای جدید دکتر بادینگ و همکارانش پروتئین هایی که این گیرنده را سرکوب می کنند شناسایی کرده اند. این پروتئین ها شامل اکتیوین A و سرپین B2 است که در سیستم عصبی در پاسخ به فعالیت مغزی تولید می شوند.

در بخشی از این مطالعه محققین نشان داده اند که استفاده از این پروتئین ها از طریق بینی می تواند راه را برای درمان بیماری های مخرب عصبی هموار کند. استفاده از این روش در مدل های موشی نشان داد که موش هایی که پروتئین های اکتیوین A و سرپین B2 را از طریق بینی دریافت کردند بعد از سکته آسیب مغزی کمتری را در برخی از نقاط خاص مغزشان نشان دادند. به عقیده محققین استفاده از یک اسپری بینی حاوی این پروتئین ها می تواند مرگ سلول های عصبی ناشی از بیماری را کاهش دهد.

مطالب مرتبط