کرونا وتاثیر آن برکسب وکارهای ایران

جوان ماندن سازمان- مهم ترین دغدغه ی کارآفرینان [1]

به قلم : دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

کارآفرینی ، دنیایی است که اصلا با قواعد و ضوابط مشخص وتعریف شده و پذیرفته شده ی مرسوم میانه ای ندارد . کارآفرینی دنیای چالش ها و پاسخ هوشمندانه به آنها است . کارآفرینی میدانی است که سازمان های چابک ، هوشمند ، حساس به تغییرات محیطی وپیشتازدر عرصه تطبیق با تغییرات در آن موفق می شوند و می توانند سربلند بیرون بیایند .
زیرا متاسفانه بسیاری از کارآفرینان ایرانی از قبل و در دوران کرونا به اتکای فرهنگ غلط عامه ، حاضر نیستند به اصطلاح از پادشاهی خود بگذرند و خود را راضی کنند از اینکه پادشاه مخروبه ای باشند که در گذشته موفق بوده وخدم و حشم های بسیاری داشته دست برداشته و در دل یک مجموعه ی بزرگتر فعالیت کنند .
اینکه ما بتوانیم به موقع به یک مجموعه ی بزرگ بپیوندیم و از انرژی های آن برای موفقیت خود بهره بگیریم واقعابه دور اندیشی و استراتژیست بودن ما برمی گردد . اینکه ما بتوانیم در همه ی لحظات کاری ، روح جوانی وشادابی را در کسب وکار خود تزریق و آنرا حفظ کرده و توسعه بدهیم هنری است که من امیدوارم همه ی کارآفرینان ایرانی از آن برخوردار باشند ودر حساس ترین لحظات و برهه های خاص وتعیین کننده ، کسب وکار خود را در مسیر آن هدایت نمایند.
همانطور که قبلا گفتم در این سری از یادداشت ها ، درپی آن هستم تا اصول وروش های جوان ماندن کسب وکارها را برای شما عاشقان کارآفرینی و کسب وکار تشریح نمایم .حال ادامه موضوع :

بنابرین ، می خواهم براین موضوع تاکید کنم که جوان وناب وپویا وپرتحرک ماندن سازمان ها ، در نهایت یک معیاراصلی ونهایی دارد وآن محقق کردن شاخص های اصلی کسب وکار سازمان[2] در فضای رقباتی وبراساس بازه ی زمانی بهینه کاوی[3] شده است وبس واز اینرو، نمی توان با اجرای چند مدل ، رویکرد وابزار ، سازمان را جوان وفعال وپویا وبانشاط دانست .[4] از این منظر می توان ادامه ی ویژگی های جوانی در سازمان ها را به شرح زیر بر شمرد :
o حضور وخروج به موقع وموثر از یک کسب وکار
o تغییر وبازنگری منظم رویکردهای سرمایه گذاری سازمان
o ارزیابی مستمراثربخشی سبد سرمایه گذاری سازمان
o ارزیابی وتحلیل مستمر وبرخط جایگاه وموقعیت سرمایه گذاری سازمان
o تحلیل منظم ومستمر کارایی واثربخشی حوزه های سرمایه گذاری وبرآورد سهم هریک از آنها در اقتصاد ملی وجهانی در سال های پیش رو
o شناسایی وتعیین روش های نوین موثر سرمایه گذاری وتامین منابع مالی بهینه برای سازمان
o شناسایی وبازنگری منظم شاخص های سرمایه گذاری سازمان در هردوره وتعیین اثربخشی آنها
o اعمال اتحاد های استراتژیک وانجام لابی های صنفی وکاری
o اعمال فرهنگ پذیرش شناوری وشراکت در حوزه های کسب وکار
o آمادگی رهبران خلاق برای شراکت واتحاد با حوزه های مرتبط وبه ظاهر غیر مرتبط
o ارتقای سطح توانمندی های سازمان برای تعیین حوزه های همکاری واتحاد ومدیریت موثر آنها جهت کسب نتیجه ی لازم
o درک زمان لزوم تزریق خون جدید به سازمان از طریق اتحاد وهمکاری با رقبا، مشتریان وتامین کنندگان و…
o اتحاد تکمیلی با همکارانی که ویژگی های آنها ضعف های بزرگ سازمان را پوشش می دهد
o کاهش تهدیدهای محیطی سازمان وافزایش توان سازمان در توسعه کمی وکیفی فرصت های پیش رو
o توسعه ویا محدود کردن به موقع حوزه ی جغرافیایی فعالیتهای شرکت
o شناسایی وبه کارگیری مدل ها وروشهای بهینه اتحاد وهمکاری
o استفاده از روش های موثر وکارآمد برای توسعه ویا محدود کردن حوزه ی جغرافیای فعالیت های شرکت
o توسعه گرایی وایمان به فرهنگ رشد در سازمان وارزیابی آن براین اساس
o ارزیابی مستمروتعیین آنی وبرخط جایگاه محصولات/خدمات ، روش ها وپارادایم ها ورویکردهای سازمان بر روی منحنی عمر
o استفاده از مدل ها وروش های اقتضایی در توسعه فعالیت های سازمان
o ایجاد توانمندی در سازمان جهت مدیریت بهینه برکسب وکار وتحولات وراهبری وهدایت آن
o شبکه سازی وپیوند عمیق با پیش ران های محیط بیرونی سازمان
o همکاری عمیق وگسترده با تامین کنندگان
o تعیین وایفای نقش شتاب دهنده بودن ، تنظیم کننده بودن وهدایت گر بودن برای سازمان در فضای کسب وکار
o تبدیل کارکنان سازمان به عنوان راهبران تحولات داخلی وبیرونی کسب وکار بازآفرینی ونوسازی سازمان
o بالارفتن نرخ نوآوری در سازمان
o تبدیل شدن به یک سازمان نوآور

قصد ندارم در اینجا در مورد همه ی مولفه های فوق برای شما صحبت کنم[5] ، ولی ناچاراز تشریح و توضیح برخی از مهم ترین واستراتژیک ترین آنها در یادداشت های بعدی هستم .
براین باورم که ایران عزیز ما ، بهشت فرصت هاست و هر کارآفرینی در حد توان دانش ، فکر و وقدرت رهبری خود از این فرصت های بهره مند خواهد شد . البته این مهم فراهم نخواهد شد مگر آنکه کارآفرینان ایرانی ، راه ورسم ورود به دنیای پررمز و راز کارآفرینی را فرا بگیرند . کارآفرینی عرصه ای است که باید بهای هر اشتباهی را بپردازیم و ما را از آن گریزی نیست .
به امید روزی که جمله ی MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان 🇮🇷ایران 🇮🇷باشد .

[1] – دراین مورد مراجعه کنید به کتاب : غول ها هم شکست می خورند .
[2]- main business index
[3] – benchmarking period interval
[4]- برای آشنایی با اینگونه شاخص ها، لطفا در سایت www.businessmonitor.ir کتاب ارزشمند 17000 KPI را دانلود نموده وشاخص های سازمان وکسب وکارخ ود را در آن بیابید .
[5]- زیرا این کاررا در کتاب “امپراتوران کارآفرینی” انجام داده ام .

مطالب مرتبط