این دستگاه امواج دریا را به برق تبدیل می کند

دستگاهی جالب در یکی از بنادر برزیل به کار گرفته شده تا انرژی امواج دریا را به الکتریسیته تبدیل کند. یکی از منابع تجدیدپذیر انرژی امواج دریاست. در همین راستا The Coppe subsea Wave energy device با استفاده از امواج دریا برق تولید می کند.این دستگاه در بندر Pecem در  برزیل نصب شده است. هر یک از این بازوهای مکانیکی ۲۲ متر است و به یک شناور متصل می شود.امواج دریا پمپ متصل به بازو را به کار می اندازند. آب پرفشار توربین را به کار می اندازد و در مرحله بعد ژنراتور برای تولید برق روشن می شود.تخمین زده می شود پتانسیل انرژی امواج در برزیل ۸۷ گیگاوات باشد. این دستگاه می تواند ۲۰ درصد این پتانسیل را به برق تبدیل کند.

مطالب مرتبط