تبدیل نور نامرئی به انرژی با نانوذرات

نانوذرات، نور نامرئی را به انرژی تبدیل می کنند.

محققان وزارت انرژی آمریکا، نانوذرات جدیدی را تولید کردند که توانایی جذب نور نزدیک به مادون قرمز و گسیل مجدد آن به صورت پرتوهای نور مرئی را دارند؛ این فناوری امکان استفاده از پنل های خورشیدی را برای تبدیل نور نامرئی به انرژی فراهم می کند.

به گزارش آردی نیوز، به نقل از پایگاه خبری ساینس دیلی، محققان برای ساخت این نانوذرات از پوشش های ارگانیک استفاده کردند که عملکردی مانند آنتن دارند. در این تحقیقات مشخص شد ارتباط خاصی بین قابلیت جذب نور توسط ذرات و میزان گسیل نور توسط پوشش ارگانیک آنها وجود دارد که با عنوان وضعیت سه گانه شناخته می شود.
محققان توانستند از طریق افزایش یون های فلزی موجود در نانوذرات، این وضعیت را تشدید کنند؛ در آزمایش های اولیه مشخص شد پوشش های ارگانیک در تعامل با این یون های فلزی موجب بهبود کارآیی نانوذرات و افزایش درخشش نور مرئی گسیل شده از این ذرات تا 33 هزار برابر می شود.
بیشتر فناوری های ساخت پنل های خورشیدی قادر به جذب نور نزدیک به مادون قرمز نیستند و در نتیجه بخش عمده ای از طیف نور خورشید بدون استفاده باقی مانده است. حدود 44 درصد از تمام نوری که به سطح زمین می رسد، نور مرئی است. پرتوهای مادون قرمز نیز 49.4 درصد از این نور را تشکیل می دهند. طول موج های نزدیک به مادون قرمز بیشترین شباهت را به نور مرئی دارند.

مطالب مرتبط