جایگزینی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان با نمونه‌های وارداتی

جایگزینی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان با نمونه‌های وارداتی

دبیر ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته گفت: تلاش برای جایگزینی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان با نمونه‌های وارداتی، پیشنهاد بازنگری در تعرفه ها که مشابه داخلی دارند در این ستاد پیگیری می شود.

به گزارش آردی نیوز، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود مهرداد شکریه اظهار کرد: تشویق و ترغیب این شرکت‌های دانش بنیان بزرگ برای انجام فعالیت های بیشتر با برگزاری نشست های تخصصی و ارتباط با انجمن های صنفی مربوطه در حال انجام است تا انجام فعالیت های تحقیق و توسعه آنها با سرعت بیشتری پیگیری شود.

دبیر ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی افزود: ستاد در حال پیگیری است که محصولات وارداتی که تولید داخلی دارند با نمونه های داخلی جایگزین شوند؛ همچنین پیشنهاد بازنگری در تعرفه محصولات وارداتی که مشابه داخلی دارند مطرح شده است.

به گفته شکریه، در حوزه ارتقاء فناوری صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید دانش‌بنیان نیز اقداماتی در ستاد در حال انجام است در این زمینه به شرکت های دانش بنیانی که در اخذ تاییدیه با مشکلاتی مواجه شدند در چارچوب قوانین کمک می شود.

دبیر ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی گفت: ترغیب هسته های فناور و نوآور نیز از دیگر اقداماتی است که در قالب شرکت های نوپای دانش بنیان به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین به شرکت‌هایی که با ظرفیت‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آشنایی کافی ندارند اما صلاحیت دارند مشاوره داده می شود.

مطالب مرتبط