مصرف روغن زیتون وانجام فعالیت‌های هوازی سطح کلسترول خوب را در بدن زنان افزایش می دهد

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد مصرف روغن زیتون به همراه انجام فعالیت‌های هوازی می‌تواند سطح HDLخون (کلسترول خوب) را در بدن زنان افزایش دهد.

بیماری‌های قلبی – عروقی یکی از عوامل مرگ‌و میر در زنان و مردان است. زنان در سنین باروری کمتر در معرض خطرات قلبی – عروقی به ویژه بیماری‌های کرونر و سکته‌های قلبی هستند اما در سن یائسگی در معرض خطر قرار می‌گیرند. محققان در پژوهشی با عنوان” تاثیر روغن زیتون با و بدون فعالیت فعالیت هوازی بر تعدادی از فاکتورهای پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی – عروقی در زنان” به بررسی نقش روغن‌زیتون و فعالیت‌ هوازی بر بیماری‌های قلبی و عروقی زنان پرداخته‌اند.

در این پژوهش که زهرا تقی‌زاده، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، حجت‌الله نیک‌بخت، دانشیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و نادر شاکری، استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات انجام داده‌اند، آمده است:« جامعه آماری تحقیق،  زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله هستند. جمعا ۲۰ زن بعد از تکمیل پرسشنامه سلامت واجد شرایط تشخیص داده شدند. ۱۰ نفر اول، گروه شاهد هستند که شش هفته زندگی عادی و بدون تغییر خود را داشتند. سپس بعد از ۱۰ روز استراحت همین افراد با عنوان جدید گروه زیتون به مدت شش هفته روزانه ۱۲ گرم روغن زیتون بکر مصرف کردند.»

محققان می‌گویند:« ۱۰ نفر دوم با نام گروه فعالیت بدنی هوازی به مدت شش هفته روزانه ۱۵ دقیقه فعالیت هوازی بر روی تردمیل انجام دادند. همین گروه بعد از ۱۰ روز استراحت، با عنوان جدید گروه فعالیت بدنی هوازی – روغن زیتون به مدت شش هفته علاوه بر فعالیت بدنی روزانه که قبلا داشتند  ۱۲ گرم روغن‌زیتون بکر مصرف کردند.»

نیک‌بخت و همکارانش می‌گویند:« نتایج نشان داد مصرف روغن زیتون و فعالیت هوازی بر روی کاهش سطح کلسترول خون تاثیر معنی‌داری ندارد. به عبارتی نتایج بیانگر عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین مقادیر کلسترول در هر چهار گروه، طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. همچنین بین چهار گروه نیز تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.»

محققان می‌گویند:« نتایج مطالعه حاضر بیانگر عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین مقادیر تری گلیسرید در هر چهار گروه، طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. همچنین بین چهار گروه نیز تفاوت معنی‌داری در سطح تری گلیسرید خون وجود ندارد. بر طبق تحقیق حاضر و بررسی تاثیر فعالیت بدنی هوازی، روغن‌ زیتون و هر دوی آن‌ها به طور همزمان روشن می‌شود که تفاوت معنی‌دار بین مقادیر HDL خون (کلسترول خوب) در هر چهار گروه، طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد. در مجموع می‌توان بیان کرد مصرف همزمان روغن زیتون و فعالیت هوازی روی افزایش HDL خون تاثیر معنی‌دار دارد. به عبارتی مصرف روغن زیتون به همراه فعالیت هوازی توانسته است به صورت معنی‌داری سطح HDL خون را افزایش دهد.»

پژوهشگران در این مقاله می‌گویند:« نتایج تحقیق، تفاوت معنی‌دار بین مقادیر LDL خون  (کلسترول بد) را در هر چهار گروه، طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان داد.»

در این پژوهش آمده است:« در نهایت می‌توان گفت نتایج مطالعه پیش رو نشان داد که آنچه باید توصیه و تاکید شود مصرف روغن زیتون همراه با فعالیت بدنی هوازی است که می‌تواند تاثیر معنی‌داری را بر افزایش HDL خون نشان دهد؛ و از آن جا که HDL خواص حفاظتی و ضدالتهابی دارد می‌تواند تاثیرات مثبت خود را بر سلامت قلب و عروق برجای بگذارد. بنابراین می‌توان پیشنهاد کرد برای رسیدن به نتایج بهتر و مطلوب بر پروفایل چربی، مصرف روغن زیتون را در کنار ورزش‌های هوازی قرار دهیم و به یاد داشته باشیم از روغن زیتون نباید انتظاری معادل یک داروی اختصاصی، برای درمان اختلالات پروفایل چربی را داشت.»

این پژوهش در سومین شماره سیزدهمین سال مجله “علوم تغذیه و صنایع‌غذایی” منتشر شده است.

مطالب مرتبط